Gebruiksbepalingen

Wij zijn verheugd met uw bezoek! Wij hopen dat u met plezier op een nuttige wijze gebruik kunt maken van www.bouwdossier.nl, www.registerkwaliteitsborgers.nl, www.opnamepunten.nl en www.constructieveveiligheid.nl.

Gebruiksbepalingen 26 oktober 2017

De hieronder opgenomen voorwaarden (Gebruiksbepalingen) zijn van toepassing op het gebruik van de websites www.bouwdossier.nl, www.registerkwaliteitsborgers.nl, www.opnamepunten.nl en www.constructieveveiligheid.nl (De Website(s)) van Bouwdossier B.V. (Bouwdossier). Door het gebruik van De Website(s), afzonderlijk en in combinatie met elkaar, wordt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden ingestemd.

Bouwdossier kan op ieder moment deze Gebruiksbepalingen wijzigen. De gebruikers van De Website(s) zijn gebonden aan deze wijzigingen en zullen dus van tijd tot tijd deze pagina van De Website(s) dienen te raadplegen om zich van de geldende Gebruiksbepalingen op de hoogte te stellen. Indien de gebruiker van De Website(s) niet akkoord gaat met de geldende Gebruiksbepalingen dient hij/zij het gebruik van De Website(s) te staken.

Garantie
Bouwdossier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele nadelige gevolgen voor de doeltreffendheid, inhoud, compleetheid, legaliteit, betrouwbaarheid, de werking, het aanbod van informatie of vertoond materiaal op De Website(s). Bouwdossier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verwijderen, het falen om op te slaan, misbezorging of onjuist getimede bezorging van informatie of materiaal. Bouwdossier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke nadelige gevolgen dan ook die veroorzaakt worden door het downloaden en of aanspreken van enige informatie of materiaal op het internet via De Website(s).

Hyperlinks naar andere websites, webpagina’s en of databestanden
Door gebruik te maken van zoekopdrachten via De Website(s) worden onder andere hyperlinks naar andere websites, webpagina’s en of databestanden getoond. Een zoekopdracht kan zoekresultaten opleveren die sommige mensen bezwaarlijk, ongepast, of beledigend vinden. Wij kunnen niet garanderen dat een zoekopdracht geen onbedoelde of bezwaarlijke inhoud toont en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites, webpagina’s en of databestanden opgenomen in een zoekresultaat of op andere wijze als link gekoppeld en/of opgenomen op De Website(s).

Alleen persoonlijk gebruik

De diensten die Bouwdossier via De Website(s) aanbiedt zijn alleen beschikbaar voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de zoekresultaten die via De Website(s) mogelijk zijn en worden getoond niet qua uiterlijk wijzigen en deze elders tonen, of de Bouwdossier webpagina’s spiegelen (mirror) op uw website(s). Indien u commercieel gebruik wilt maken van de Bouwdossier diensten dan moet u van te voren een overeenkomst met Bouwdossier aangaan.

Content opgenomen op De Website(s)

Bouwdossier kan al het materiaal, bestanden, teksten, berichten, hyperlinks, e-mailadressen, informatie in de meest ruime zin (gezamenlijk: ‘Content’) in strijd met deze Gebruiksbepalingen en/of hetgeen bezwaarlijk, ongepast, beledigend, aanstootgevend en/of illegaal is, zonder verdere kennisgeving van De Website(s) verwijderen. Bouwdossier kan de gebruiker van De Website(s) die inbreuk maakt of heeft gemaakt op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot De Website(s) of de inhoud daarvan en/of een gebruiker die Content op De Website(s) opneemt of heeft opgenomen waarvan de inhoud bezwaarlijk, ongepast, beledigend, aanstootgevend en/of illegaal is, de toegang tot De Website(s) ontzeggen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Content die hij of zij op De Website(s) plaatst.

Projectaccount
Al hetgeen de gebruiker binnen een ‘Projectaccount’ opneemt in de vorm van informatie of databestanden is, in beginsel, alleen voor de gebruiker toegankelijk. De gebruiker kan overige gebruikers toegang tot informatie en databestanden verschaffen via een submodule ‘Gebruikersrechten’. Bouwdossier zal de informatie en databestanden niet zonder toestemming van de gebruiker raadplegen of anderszins gebruiken. Alleen op een verifieerbaar e-mailverzoek van de gebruiker kan Bouwdossier ertoe overgaan bewerkingen op informatie of databestanden uit te voeren. In alle gevallen zal de op dat moment door Bouwdossier te raadplegen en/of te bewerken informatie en/of data vertrouwelijk worden behandeld.

Publieke Content opnemen

Een gebruiker van De Website(s) bepaalt zelf welke Content, publiek toegankelijk met behulp van zijn of haar account bij www.bouwdossier.nl, op De Website(s) wordt opgenomen. De gebruiker kiest hiermee zelf bewust welke Content van hem of haar voor iedereen met internettoegang, op De Website(s) wordt aangeboden, getoond.

Overige voorwaarden
Bij gebruik van De Website(s) voor die producten en diensten van Bouwdossier waar betaling aan Bouwdossier voor is vereist zijn tevens de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze producten en diensten zijn als zodanig op De Website(s) herkenbaar. Bij strijd tussen enige bepaling in de Algemene Voorwaarden en deze Gebruiksbepalingen gelden de Algemene Voorwaarden in de eerste plaats en geldt het bepaalde in deze Gebruiksbepalingen aanvullend.

Voor projecten waarbij, in de pilotfase, vooruitlopend op de wet ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’, de kwaliteitsborging met behulp van www.bouwdossier.nl wordt uitgevoerd, gelden aanvullende voorwaarden.

Copyright policy
Het is de gebruiker van De Website(s) niet toegestaan auteursrechtelijk, of anderszins via intellectuele eigendomsrechten beschermd materiaal op De Website(s) op te nemen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het betreffende materiaal.

Intellectuele eigendom betreffende Content opgenomen op De Website(s)

De Website(s) en de inhoud daarvan zijn eigendom van Bouwdossier. Alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot De Website(s), de inhoud daarvan en de aangeboden diensten rusten bij Bouwdossier. Alleen met uitzondering van die informatie die tot het publieke domein behoort, of waarvoor een schriftelijke toestemming is afgegeven, is het niet toegestaan informatie beschermd onder intellectuele eigendomsrechten te kopiëren, wijzigen, publiceren, versturen, verspreiden, tonen of te verkopen.

Wijzigingen van De Website(s)

Bouwdossier behoudt zich het recht voor De Website(s) naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of niet langer beschikbaar te stellen. Bouwdossier zal niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van dergelijke veranderingen of de beëindiging van het ter beschikking stellen van De Website(s).

Schadeloosstelling en vrijwaring

De gebruiker van De Website(s) zal Bouwdossier en de Bouwdossier werknemers vrijwaren tegen claims van derden terzake van gebruik van De Website(s).

Privacy statement

Bouwdossier eerbiedigt de privacy van de gebruikers van De Website(s) en behandelt de persoonlijke informatie, die gebruikers van De Website(s) rechtstreeks of via e-mail aan Bouwdossier verschaffen, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP). Bouwdossier verwerkt persoonlijke informatie alleen voor het doel waarvoor het is verstrekt. Bouwdossier zal doen wat redelijk en billijk is om er voor te zorgen dat de persoonlijke informatie die door Bouwdossier wordt beheerd, correct, compleet en actueel is. Tegelijkertijd zijn de gebruikers van De Website(s) gehouden om persoonlijke informatie bij te werken wanneer nodig. De verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de WBP via De Website(s) heeft tot doel het analyseren van de frequentie waarin specifieke pagina’s of zoekresultaten door gebruikers worden geraadpleegd om het aanbod van informatie hierop af te stemmen.

De Website(s) kan (kunnen) zogenaamde cookies toepassen om de gebruikers van De Website(s) te herkennen en de navigatie door De Website(s) te vereenvoudigen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het gebruik van De Website(s) en de inhoud daarvan en op deze Gebruiksbepalingen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van De Website(s) en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland. Indien, om welke reden dan ook, de bevoegde rechter een deel van deze Gebruiksbepalingen niet van toepassing acht, zal dit niet tot nietigheid van de overige condities van deze Gebruiksbepalingen leiden. De overige condities van deze Gebruiksbepalingen blijven alsdan van kracht.

De Gebruiksbepalingen en de Algemene Voorwaarden (van toepassing bij gebruik van producten en of diensten van Bouwdossier waar betaling aan Bouwdossier voor is vereist) vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen rekening houdend met het betreffende onderwerp en overtreft alle eerdere aanpassingen of tijdelijke afspraken of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, aangaande het betreffende onderwerp. Een eventuele uitsluiting van een onderdeel van deze Gebruiksbepalingen zal alleen rechtsgeldig zijn indien dit schriftelijk is gedaan en ondertekend door Bouwdossier.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren