Privacyverklaring

Bouwdossier B.V. (Bouwdossier), gevestigd aan Leidenweg 70, 6843LD Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De heer P.H.J. Plass is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwdossier. Hij is te bereiken via info@bouwdossier.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Bouwdossier ten behoeve van de websites www.bouwdossier.nl, www.registerkwaliteitsborgers.nl , www.opnamepunten.nl en www.constructieveveiligheid.nl (De Website(s)).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Bouwdossier is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Bouwdossier spant zich in om de bescherming en correct gebruik van uw persoonsgegevens te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Bouwdossier uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwdossier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op De Website(s)

- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouwdossier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Ondersteuning te leveren bij gebruik van De Website(s)

- Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bouwdossier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwdossier verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bouwdossier kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

Bouwdossier maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Bouwdossier verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

Bouwdossier verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Bouwdossier geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bouwdossier gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan De Website(s) wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van De Website(s) en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat De Website(s) naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee De Website(s) optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bouwdossier.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bouwdossier zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bouwdossier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwdossier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bouwdossier.nl.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren