Algemene Voorwaarden 30 oktober 2014

De hieronder opgenomen voorwaarden (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de Bouwdossier website(s) voor die producten en diensten van Bouwdossier waar betaling aan Bouwdossier voor is vereist.

Artikel 1 Definities
1.1 Aanvraag: de aanvraag door de Contractant voor het gebruik van die producten en diensten van Bouwdossier waar betaling aan Bouwdossier voor is vereist;
1.2 Administrator: de natuurlijke of rechtspersoon, tevens Gebruiker, gemachtigd door de Contractant om Administratortaken ten behoeve van een Projectaccount uit te voeren;
1.3 Administratortaken: de mogelijkheid om, onder meer (nieuwe) Gebruikers Toegang te verlenen, gebruiksmogelijkheden van Gebruikers van een Projectaccount in te stellen en het beheren van data binnen een Projectaccount;
1.4 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Website voor die producten en diensten van Bouwdossier waar betaling aan Bouwdossier voor is vereist;
1.5 Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon, tevens Gebruiker, die Toegang aanvraagt en met wie de Overeenkomst voor het gebruik van een Projectaccount wordt gesloten en die de Administrator van een Projectaccount aanwijst;
1.6 Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet door tussenkomst van de Contractant en/of de Administrator van de Contractant, Toegang tot een Projectaccount verkrijgt en hiervan gebruik maakt;
1.7 Gebruikersnaam: de door de Gebruiker zelf te bepalen unieke identificatiecode, bestaande uit een combinatie van letters en/of cijfers en/of leestekens (@), bij voorkeur een e-mailadres;
1.8 Gebruiksbepalingen: De voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Website voor die producten en diensten van Bouwdossier waar geen betaling aan Bouwdossier voor is vereist;
1.9 Bouwdossier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwdossier B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem aan de Leidenweg 70, 6843 LD;
1.10 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bouwdossier en een Contractant op grond waarvan door Bouwdossier aan de Contractant en/of de Administrator van de Contractant Toegang tot een Projectaccount wordt verleend;
1.11 Projectaccount: een door Bouwdossier ten behoeve van de Contractant toegekende ruimte op de server(s) van Bouwdossier, welke ruimte in omvang is gelimiteerd en waarvoor mogelijkheden in de werking worden geboden zoals vermeld op de Website;
1.12 Toegang: de mogelijkheid om via een internetaansluiting van een Projectaccount gebruik te maken;
1.13 Wachtwoord: een door de Gebruiker zelf te bepalen combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de Gebruikersnaam Toegang tot een Projectaccount kan worden verkregen;
1.14 Website: www.bouwdossier.nl.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen voor die producten en diensten van Bouwdossier waar betaling aan Bouwdossier voor is vereist. Voor het overige gebruik van de Website zijn tevens deGebruiksbepalingen van toepassing.
2.2 De Aanvraag voor een Projectaccount komt tot stand door het schriftelijk dan wel online invullen van het op de Website opgenomen registratieformulier door de Contractant en het verzenden van dat registratieformulier, al dan niet per e-mail, naar Bouwdossier.
2.3 Door het invullen van het registratieformulier, als bedoeld in het vorige lid, accepteert de (toekomstige) Contractant de Algemene Voorwaarden.
2.4 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Aanvraag voor een Projectaccount door Bouwdossier is aanvaard. Bouwdossier heeft het recht de Aanvraag om haar moverende redenen niet te accepteren. Omtrent de reden(en) hiervoor is Bouwdossier niet verplicht enige verklaring te geven.
2.5 De toepasselijkheid van de door de Contractant eventueel gehanteerde eigen voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.6 Bouwdossier kan deze Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van een reeds gesloten Overeenkomst en/of Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk, per e-mail en/of via de Website aan de Contractant bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de Contractant zijn Projectaccount na deze periode van 30 dagen blijft gebruiken, accepteert de Contractant de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
2.7 Het is de verplichting van de Contractant om bekendmakingen op de Website bij te houden en, in dat kader, de Website van tijd tot tijd te raadplegen om zich van de geldende Algemene Voorwaarden op de hoogte te stellen.

Artikel 3 De Dienst
3.1 Na acceptatie van de Aanvraag door Bouwdossier, zal Bouwdossier een Projectaccount ten behoeve van de Contractant creëren en de vereiste instellingen hiervoor verrichten.
3.2 Bouwdossier verleent de Contractant voor de overeengekomen duur de mogelijkheid gebruik te maken van een Projectaccount.
3.3 Toegang tot een Projectaccount is gebaseerd op de Gebruikersnaam en het Wachtwoord van de Contractant. De Gebruikersnaam en het Wachtwoord zijn strikt persoonlijk.
3.4 De Contractant is volledig verantwoordelijk voor al hetgeen binnen een Projectaccount gebeurt.
3.5 Bouwdossier zal data binnen een Projectaccount niet zonder toestemming van de Contractant raadplegen of anderszins gebruiken. Alleen op een verifieerbaar e-mailverzoek van de Contractant kan Bouwdossier ertoe overgaan bewerkingen op informatie of data binnen een Projectaccount uit te voeren. In alle gevallen zal de op dat moment door Bouwdossier te raadplegen en/of te bewerken informatie en/of data vertrouwelijk worden behandeld.
3.6 Bouwdossier garandeert niet dat een derde geen toegang tot een Projectaccount kan verkrijgen, de daar opgeslagen data kan bekijken, kopiëren aanpassen en/of distribueren. De Contractant vrijwaart Bouwdossier terzake dan ook voor alle schade die de Contractant als gevolg van voornoemde toegang door een derde zou kunnen lijden.
3.7 Bouwdossier biedt een Projectaccount aan op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. Het gebruik van een Projectaccount door de Contractant is op eigen risico van de Contractant. Bouwdossier garandeert uitdrukkelijk niet:
(a) dat een Projectaccount aan de verwachtingen en eisen van de Contractant voldoet;
(b) dat altijd gebruik kan worden gemaakt van een Projectaccount zonder storingen, fouten, defecten of virussen;
(c) dat de data die worden verzonden, ontvangen, opgeslagen of opgevraagd door gebruik van een Projectaccount niet verloren gaan of niet beschadigd worden.
3.8 Een storing in een Projectaccount wordt door Bouwdossier opgeheven voor zover het niet een storing in de dienst van de telecommunicatie-aanbieder en/of in de apparatuur en/of in de programmatuur van de Contractant, dan wel uitval van elektriciteit betreft.
3.9 Bouwdossier is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Contractant wijzigingen en/of verbeteringen in een Projectaccount aan te brengen en/of (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.
3.10 Bouwdossier is nimmer aansprakelijk voor schade, welke de Contractant mogelijk lijdt, als gevolg van het onder dit artikel gestelde.

Artikel 4 Gebruik van een Projectaccount
4.1 De Contractant is volledig aansprakelijk voor alle data die hij verzendt, ontvangt, opslaat en/of opvraagt, dan wel deze probeert te verzenden, te ontvangen, op te slaan en/of op te vragen door gebruik van een Projectaccount. Bouwdossier is niet aansprakelijk voor enige schade die de Contractant hierdoor mogelijk lijdt.
4.2 De Contractant zal een Projectaccount alleen voor legale doeleinden gebruiken en alleen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief deze Algemene Voorwaarden, alle toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving en alle toepasselijke internetregelgeving. De Contractant zal, onder andere:
(a) een Projectaccount niet gebruiken voor onwettige, beledigende, bedreigende, obscene, vulgaire of enig andere twijfelachtige activiteit;
(b) een Projectaccount niet gebruiken voor bulkmailberichten, het versturen van spam, junkmail of kettingbrieven;
(c) een Projectaccount niet gebruiken om data te verzenden, te ontvangen, op te slaan en/of op te vragen welke virussen of gelijkende vervuilende of vernietigende kenmerken hebben;
(d) een Projectaccount niet gebruiken om data te verzenden, te ontvangen, op te slaan en/of op te vragen welke een inbreuk maken op auteursrechterlijk beschermde werken of welke anderszins in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
4.3 De Contractant garandeert dat hij alle rechten heeft of alle rechten daartoe heeft verworven om de data te verzenden, op te slaan, te vertonen en/of te reproduceren door middel van een Projectaccount en verleent hierbij aan Bouwdossier een licentie om de data op te slaan, te vertonen, te reproduceren en/of te distribueren voor de duur van deze Overeenkomst.
4.4 Indien de Contractant in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt, heeft Bouwdossier het recht om, zonder voorafgaand bericht en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke ingang het gebruik maken van een Projectaccount te blokkeren of te beëindigen.
4.5 Indien de Contractant reden heeft om aan te nemen dat een derde inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, zal de Contractant Bouwdossier hierover informeren door een schriftelijke kennisgeving. Bouwdossier zal naar aanleiding van de kennisgeving die actie ondernemen welke Bouwdossier nodig acht.
4.6 De Contractant vrijwaart door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, Bouwdossier, inclusief haar aandeelhouders, aangesloten of verbonden ondernemingen, licentiegevers, licentienemers, directie en werknemers, van elke aansprakelijkheid die mogelijk zou kunnen ontstaan door, of samenhangt met het gebruik van een Projectaccount.

Artikel 5 Privacy
5.1 Bouwdossier eerbiedigt de privacy van de Contractant en overige Gebruikers en behandelt de persoonlijke informatie, die de Contractant en overige Gebruikers rechtstreeks of via e-mail aan Bouwdossier verschaft/verschaffen, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP).
5.2 Bouwdossier verwerkt persoonlijke informatie alleen voor het doel waarvoor het is verstrekt.
5.3 Bouwdossier zal doen wat redelijk en billijk is om er voor te zorgen dat de persoonlijke informatie die door Bouwdossier wordt beheerd, correct, compleet en actueel is. Tegelijkertijd is de Contractant gehouden om persoonlijke informatie bij te werken wanneer nodig.
5.4 De verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de WBP via de website heeft tot doel het analyseren van de frequentie waarin specifieke pagina’s door Gebruikers worden geraadpleegd of handelingen door Gebruikers worden verricht om een Projectaccount en de overige werking van de Website hierop af te stemmen.
5.5 Bouwdossier kan zogenaamde cookies toepassen om de Gebruikers te herkennen en de navigatie door de Website te vereenvoudigen.

Artikel 6 Tarieven
6.1 De door de Contractant aan Bouwdossier verschuldigde bedragen voor het gebruik van een Projectaccount zijn op de Website weergegeven.
6.2 Alle op de Website genoemde bedragen zijn exclusief de omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
6.3 Bouwdossier behoudt zich het recht voor de tarieven van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail aan de Contractant bekend gemaakt. Een wijziging van het tarief treedt in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de Contractant een Projectaccount na deze periode van 30 dagen blijft gebruiken, accepteert de Contractant de gewijzigde tarieven.
6.4 De door de Contractant aan Bouwdossier verschuldigde tarieven zal de Contractant binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen in Nederlandse valuta, zonder enige korting of verrekening. Eventuele aanspraken van de Contractant jegens Bouwdossier schorten de betalingsverplichting van de Contractant niet op.
6.5 Indien de Contractant enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het hiervoor bepaalde voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Contractant met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Bouwdossier op de Contractant terstond opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. De Contractant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,25% per maand.
6.6 Indien Bouwdossier enig door de Contractant verschuldigd bedrag niet betaald krijgt, heeft Bouwdossier het recht om, zonder voorafgaand bericht en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke ingang een Projectaccount te blokkeren of te beëindigen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Bouwdossier, inclusief haar aandeelhouders, aangesloten of verbonden ondernemingen, licentiegevers, licentienemers, directie en werknemers, is nimmer aansprakelijk voor schade die de Contractant lijdt of overige Gebruikers lijden door gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van een Projectaccount.
7.2 Bouwdossier is nimmer gehouden tot betaling van vervangende, aanvullende of enige andere schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Bouwdossier of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Bouwdossier zelf is aansprakelijkheid van Bouwdossier voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, zoals verlies van data, verlies van winst of de onderbreking van de Gebruiker’s onderneming, te allen tijde uitgesloten.
7.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelleden, is, in geval Bouwdossier aansprakelijk is voor enige directe schade, de aansprakelijkheid van Bouwdossier te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de Contractant aan Bouwdossier heeft betaald in de twee kwartalen voorafgaande aan de gebeurtenis waardoor de bedoelde directe schade is ontstaan. De totale aansprakelijkheid van Bouwdossier is in ieder geval beperkt tot 5.000 Euro. Om misverstanden te voorkomen: dit artikellid is alleen van toepassing in geval van directe schade. Aansprakelijkheid van Bouwdossier voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, zoals verlies van data, verlies van winst of de onderbreking van de onderneming van de Contractant of overige Gebruikers, is te allen tijde uitgesloten.
7.4 In het kader van het bepaalde in het voorgaande lid geldt een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.
7.5 Iedere vordering jegens Bouwdossier, behalve die welke door Bouwdossier is erkend, vervalt door het enkele verloop van dertig dagen na het ontstaan van de vordering.

Artikel 8 Beëindiging
8.1 Onverminderd het overige terzake van beëindiging bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, hebben de Contractant en Bouwdossier te allen tijde het recht om de Overeenkomst te beëindigen door een kennisgeving zoals bedoeld in artikel 9 en met een opzegtermijn van 30 dagen. De Overeenkomst kan alleen worden beëindigd tegen het einde van de maand. Bijvoorbeeld: als op 11 juni van een jaar de Contractant de Overeenkomst wenst te beëindigen dan eindigt de Overeenkomst op 31 juli van dat jaar. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Contractant een Projectaccount niet langer gebruiken en zal de Contractant alle data die zijn opgeslagen binnen een Projectaccount verwijderen. Indien de Contractant de data welke zijn opgeslagen binnen een Projectaccount niet binnen 24 uur na de datum van beëindiging van de Overeenkomst zoals hiervoor bedoeld heeft verwijderd, is Bouwdossier gerechtigd om deze data te verwijderen en/of te vernietigen. De artikelen 7, 9 en 10, alsmede alle overige artikelen die geacht worden te blijven voortduren na beëindiging van de Overeenkomst zullen van toepassing blijven.
8.2 Onverminderd het overige terzake van beëindiging bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is Bouwdossier, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de Contractant, indien:
(a) aan de Contractant voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend, of de Contractant's faillissement wordt aangevraagd, of zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen;
(b) de Contractant en/of zijn Administrator, de door zijn Administrator uitgenodigde Gebruikers herhaaldelijk tekort zijn geschoten in de nakoming van de Overeenkomst, dat voortzetting van de Overeenkomst van Bouwdossier in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
8.3 Bedragen die de Contractant verschuldigd is aan Bouwdossier in verband met gebruik van een Projectaccount voor beëindiging van de Overeenkomst blijven na beëindiging onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
8.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft de Contractant geen recht op restitutie behoudens indien een beëindiging overeenkomstig artikel 8.1 op verzoek van Bouwdossier geschiedt. Alsdan is restitutie voor de periode dat een Projectaccount niet langer beschikbaar is van toepassing. Een dergelijke restitutie zal binnen 30 dagen door Bouwdossier worden voldaan.

Artikel 9 Kennisgeving
Elke kennisgeving in verband met de Overeenkomst zal worden gedaan door verzending per e-mail. Het laatst bekende e-mailadres van de Contractant bij Bouwdossier is het adres waar naar Bouwdossier haar kennisgevingen verstuurt. De Contractant zal zijn kennisgevingen verzenden naar het e-mailadres info@Bouwdossier.nl, danwel naar een ander adres indien dit door Bouwdossier aan de Contractant is medegedeeld in overeenstemming met dit artikel.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht
10.1 Op alle overeenkomsten tussen Bouwdossier en de Contractant is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen welke tussen de Contractant en Bouwdossier mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland.
10.3 Indien, om welke reden dan ook, de bevoegde rechter een deel van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing acht, zal dit niet tot nietigheid van de overige condities van deze Algemene Voorwaarden leiden. De overige condities van deze Algemene Voorwaarden blijven alsdan van kracht.
10.4 Bij strijd tussen enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksbepalingen gelden deze Algemene Voorwaarden in de eerste plaats en geldt het bepaalde in de Gebruiksbepalingen aanvullend.
10.5 Indien Bouwdossier een recht dat haar toekomt op grond van deze Overeenkomst niet uitoefent, zal zij niet geacht worden daardoor afstand te doen van dat recht.

Artikel 11 Gehele overeenkomst
11.1 De Gebruiksbepalingen en deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Bouwdossier en de Contractant rekening houdend met het betreffende onderwerp en overtreft alle eerdere aanpassingen of tijdelijke afspraken of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, aangaande het betreffende onderwerp.
11.2 Een eventuele uitsluiting van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden zal alleen rechtsgeldig zijn indien dit schriftelijk is gedaan en ondertekend door Bouwdossier.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren